آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت اول)

شرکت دایو پارس جهت انجام عملیات اجراء تاسیسات مکانیکی ساختمانی به مساحت 10،000متر مربع در نظر دارد از بین اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

تمدید آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای-اجرا

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت اول)

شرکت دایو پارس جهت انجام عملیات تامین لوازم و مصالح تاسیسات مکانیکی ساختمانی به مساحت 10،000متر مربع در نظر دارد از بین اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

تمدید آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای-خرید

 

جهت اخد ضمانت نامه مناقصه : IR870130100000000314743881 بانک رفاه کارگران بنام شرکت دایوپارس شناسه ملی 14005914122