مشارکت دایو پارس در برگزاری دومین دوره Basic آموزش جامع ایمپلنت در شهر تبریز

مشارکت دایو پارس در برگزاری دومین دوره Basic آموزش جامع ایمپلنت در شهر تبریز

مشارکت دایو پارس در برگزاری اولین دوره Basic آموزش ایمپلنت توسط مرکز آموزش دکتر جواد مرشدی در تبریز

مشارکت دایو پارس در برگزاری اولین دوره Basic آموزش ایمپلنت توسط مرکز آموزش دکتر جواد مرشدی در تبریز

برگزاری دوره آموزشی DIOnavi دردانشکده دندانپزشکی فردوسی مشهد

برگزاری دوره آموزشی DIOnavi دردانشکده دندانپزشکی فردوسی مشهد

برگزاری دوره DDA در دانشکده دندانپزشکی استان گلستان

برگزاری دوره DDA در دانشکده دندانپزشکی استان گلستان

آرشیو