فراخوان شناسایی پیمانکار

 

 

شرکت دایوپارس (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور شناسایی پیمانکار واجد شرایط

جهت پروژه  ساختمانی خود با موضوع خرید و اجرای نصب آسانسورهای ساختمان با شرایط مشروحه ذیل اقدام نماید :

فراخوان شناسائی پیمانکار

 

 

 

 

شرکت دایوپارس (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور شناسایی پیمانکار واجد شرایط

جهت پروژه  ساختمانی خود با موضوع اجرا ی تاسیسات الکتریکال ساختمان با شرایط مشروحه ذیل اقدام نماید :

فراخوان شناسائی پیمانکار