Surgical Instruments

Surgical Instruments

kit

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کیت DR.SOS  می توانید فایل PDF مربوطه را از اینجا دانلود نمایید.

 

osteotome-kit

 

osteotome_title

osteotome_description

boneplanner_description