دستورالعمل دریافت سفارش DIOnavi

DIOnavi

DIOnavi رویکرد جدید در دنیای ایمپلنت

دستورالعمل ارسال سفارشات DIOnavi از سوی دندانپزشکان برای شرکت  DIO Pars

 

شرایط بی دندانی بیمار و داشتن اسکنر داخل دهانی (3Shape (Trios توسط دندانپزشک تعیین کننده مراحل فرآیندکار با سیستم DIOnavi می باشد.

انتخاب بیمار یکی از مهمترین موارد ارائه درمان صحیح توسط سیستم DIOnavi می باشد که به 3 گروه کلی به شرح زیر تقسیم می شود و فرآیند انجام کار برای این 3 گروه ، متفاوت می باشد:
A) در صورتیکه بی دندانی بیمار یک، دو و سه واحد (یا بیشتر ولی بصورت دندانهای غیر مجاور) باشد.
B) چنانچه بیمار روکش های فلزی (Metal Artifact) داشته باشد که باعث ایجاد خطا در تهیه فایلCBCT شود.
C) در صورتیکه بی دندانی بیمار بصورت کامل و یا پارشیل باشد.

 

● در کیس های گروه A موارد زیر می بایستی جهت شروع روند کار، به شرکت ارسال گردد:

1- فرم سفارش DIOnavi بایستی توسط دندانپزشک و طبق شرایط بیمار ، بصورت کامل پر گردد و شرایط همکاری به تایید ایشان برسد. فرم سفارش DIOnavi ، دستورالعمل ارسال سفارش و همچنین مفاد شرایط همکاری با شرکت DIO Pars از طریق وبسایت www.diopars.com   قابل دسترس می باشد.

2- ارسال فایل CBCT با فرمت دایکام (Dicom) از طریق مراکز رادیولوژی مورد تایید و منطبق با دستورالعمل DIOnavi

3- چنانچه دندانپزشک اسکنر داخل دهانی Trios داشته باشد، ارسال اتوماتیک فایل اسکن داخل دهانی بیمار با فرمت DCM به آدرس ایمیل مرکز دیجیتال دایوپارس( diopars.navicenter@gmail.com ) از طریق 3Shape Communication (بصورت تصویر زیر)

 

4- چنانچه دندانپزشک اسکنر داخل دهانی Trios نداشته باشد، ارسال مدل گچی هر دو فک بیمار (Stone Cast) به همراه ثبت Bite برای کارشناس فروش مربوطه (بصورت تصویر زیر)

 

 

● مراحل فرآیند انجام کار برای بیماران گروه A :

  1.  طراحی اولیه براساس طرح درمان مناسب جهت جایگذاری فیکسچر و پروتز موقت توسط کارشناسان تیم DIOnavi در مرکز دیجیتال شرکت دایوپارس (در صورت ارسال Stone Cast فایل STL آن با استفاده از اسکنر در داخل مرکز بدست می آید.)

 

 

2. ارسال تصاویر فایل طراحی از طریق ایمیل برای دندانپزشک جهت بررسی و تایید طرح اولیه (در صورت نیاز به ایجاد تغییر با مشورت با کارشناسان تیم DIOnavi تغییرات لازم اعمال می گردد)

3. اخذ تایید نهایی از طریق ارسال ایمیل ( اعلام تاییدیه تنها از سوی دندانپزشک و آدرس ایمیل ایشان که قبلا در فرم سفارش DIOnavi اعلام کرده اند بایستی صورت پذیرد)
4. طراحی نهایی و ساخت قطعات مربوطه (شامل: گاید جراحی ، کاستومایزد اباتمنت و روکش موقت ) در مرکز دیجیتال دایوپارس

5. صدور فاکتور فروش و ارسال پکیج DIOnavi (شامل: گاید جراحی، کاستومایزد اباتمنت، روکش موقت و پروتکل دریلینگ ) توسط کارشناس فروش مربوطه برای دندانپزشک و دریافت رسید کالا از ایشان.

 

● در کیس های گروه B موارد زیر می بایستی جهت شروع روند کار، به شرکت ارسال گردد:

1- فرم سفارش DIOnavi بایستی توسط دندانپزشک و طبق شرایط بیمار ، بصورت کامل پر گردد و شرایط همکاری به تایید ایشان برسد. فرم سفارش DIOnavi ، دستورالعمل ارسال سفارش و همچنین مفاد شرایط همکاری با شرکت DIO Pars از طریق وبسایت www.diopars.com قابل دسترس می باشد. ( مطابق تصویر گروه A )
2- ارسال مدل گچی هر دو فک بیمار (Stone Cast) به همراه ثبت Bite برای کارشناس فروش مربوطه ( مطابق تصویر گروه A )

مراحل فرآیند انجام کار برای بیماران گروه B :

1. ساخت Splint  از مدل گچی فک بیمار  براساس طرح درمان ارائه شده از سوی دندانپزشک در مرکز دیجیتال دایوپارس

2. ارسال Splint به همراه مدل گچی فک بیمار برای دندانپزشک
3. ارجاع بیمار به مرکز تصویربرداری به همراه Splint جهت گرفتن CBCT توسط دندانپزشک
4. ارسال فایل CBCT با فرمت دایکام (Dicom) از طریق مراکز رادیولوژی مورد تایید و منطبق با دستورالعمل DIOnavi
5. طراحی اولیه با استفاده از اطلاعات بدست آمده در نرم افزار مخصوص و براساس طرح درمان مناسب جهت جایگذاری فیکسچر و پروتز موقت توسط کارشناسان تیم DIOnavi (فایل DCM از Stone Cast با استفاده از اسکنر در داخل مرکز بدست می آید.)
6. ارسال تصاویر فایل طراحی از طریق ایمیل برای دندانپزشک جهت بررسی و تایید طرح اولیه (در صورت نیاز به ایجاد تغییر با مشورت با کارشناسان تیم DIOnavi تغییرات لازم اعمال می گردد)
7. اخذ تایید نهایی از طریق ارسال ایمیل ( اعلام تاییدیه تنها از سوی دندانپزشک و آدرس ایمیل ایشان که قبلا در فرم سفارش DIOnavi اعلام کرده اند بایستی صورت پذیرد)
8. صدور فاکتور فروش و ارسال پکیج DIOnavi (شامل: گاید جراحی، کاستومایزد اباتمنت، روکش موقت و پروتکل دریلینگ) توسط کارشناس فروش مربوطه برای دندانپزشک و دریافت رسید کالا از ایشان.
● در کیس های گروه C موارد زیر می بایستی جهت شروع روند کار، به شرکت ارسال گردد:
1- فرم سفارش DIOnavi بایستی توسط دندانپزشک و طبق شرایط بیمار ، بصورت کامل پر گردد و شرایط همکاری به تایید ایشان برسد. فرم سفارش DIOnavi ، دستورالعمل ارسال سفارش و همچنین مفاد شرایط همکاری با شرکت DIO Pars از طریق وبسایت www.diopars.com قابل دسترس می باشد. ( مطابق تصویر گروه A )
2- ارسال مدل گچی هر دو فک بیمار (Stone Cast) (( مطابق تصویر گروه A ( بدلیل بی دندانی کامل و یا پارشیل بیمار ، نیازی به تهیه Bite ( ارتباط بین دو فک بیمار ) در این زمان نمی باشد ))

● مراحل فرآیند انجام کار برای بیماران گروه C :

1. ساخت Splint (تصویر زیر) از مدل گچی فک بیمار به اضافه موم رکوردگیری، براساس طرح درمان ارائه شده از سوی دندانپزشک در مرکز دیجیتال دایوپارس

 

 

2. ارسال Splint با موم رکوردگیری به همراه مدل گچی هردو فک بیمار برای دندانپزشک (دندانپزشک بایستی پس از Adjust کردن موم در دهان بیمار، در این مرحله ارتباط بین دو فک بیمار ( Bite ) را ثبت نماید. (بصورت تصویر زیر)

 

 

3. ارجاع بیمار به مرکز تصویربرداری به همراه Splint با موم رکوردگیری و Bite جهت گرفتن CBCT توسط دندانپزشک

4. ارسال فایل CBCT با فرمت دایکام (Dicom) از طریق مراکز رادیولوژی مورد تایید و منطبق با دستورالعمل DIOnavi به همراه مدل گچی فک بیمار ، Splint با موم رکوردگیری و Bite برای مرکز دیجیتال دایوپارس جهت انجام اسکن و طراحی برای کارشناس فروش

5. طراحی اولیه با استفاده از اطلاعات بدست آمده در نرم افزار مخصوص و براساس طرح درمان مناسب جهت جایگذاری فیکسچر و پروتز موقت توسط کارشناسان تیم DIOnavi ( فایل DCM از Stone Cast با استفاده از اسکنر در داخل مرکز بدست می آید.)

6. ارسال تصاویر فایل طراحی از طریق ایمیل برای دندانپزشک جهت بررسی و تایید طرح اولیه (در صورت نیاز به ایجاد تغییر با مشورت با کارشناسان تیم DIOnavi تغییرات لازم اعمال می گردد)
7. اخذ تایید نهایی از طریق ارسال ایمیل ( اعلام تاییدیه تنها از سوی دندانپزشک و آدرس ایمیل ایشان که قبلا در فرم سفارش DIOnavi اعلام کرده اند بایستی صورت پذیرد)

8. صدور فاکتور فروش و ارسال پکیج DIOnavi (شامل: گاید جراحی، کاستومایزد اباتمنت، روکش موقت و پروتکل دریلینگ) توسط کارشناس فروش مربوطه برای دندانپزشک و دریافت رسید کالا از ایشان.

* نکات ضروری در تهیه CBCT :
1. Open Bite بودن (فک بالا و پایین در حدود 3 میلیمتر از هم فاصله داشته باشند)
2. Full Arch بودن (کل ابعاد دو فک در تصویر باشد)
3. بیمار به هیچ وجه حرکت نداشته باشد.
4. سایز Slice ها با ضخامت حداکثر 1mm باشد.
5. فایل با فرمت دایکام (Dicom ) و مولتی فریم باشد.
6. عصب در فک پایین و حفره سینوسی در فک بالا بصورت کامل، مشخص و واضح باشد.
7. در موارد استفاده از Splint نباید هیچ گونه فاصله ای بین Splint، دندان و بافت لثه بخصوص در ناحیه خلف دهان وجود داشته باشد ( در این موارد اپراتور می تواند از رول پنبه یا گاز استریل برای بیمار استفاده نماید).

8. فایل CBCT با فرمت دایکام (Dicom) فقط از مراکز رادیولوژی مورد تایید و منطبق با دستورالعمل DIOnavi و از طریق اینترنت قابل پذیرش می باشد و از پذیرفتن CD معذوریم.