تجهیزات دیجیتال

Digital Equipment

تجهیزات CAD/CAM مورد استفاده در مرکز دیجیتال

DELUXE dental scanner

 

ARUM 5X-200 CNC

 

 

مواد قابل ارائه برای CAD/CAM

Custom premilled blanks

Custom scan bodies

Custom Titanium base

Soft material blanks (Zirconia, PMMA, PEEK)

Metal blanks (Titanium, Co-Cr)

Ceramic glass

Nano composite

Tools

Tools

Jig & cartridge