ایمپلنت چیست؟

?What is dental implant

ایمپلنت DIO مطمئن و همیشگی

ایمپلنت چیست؟

  ایمپلنت های دندانی پیچ استوانه ای مخروطی شکل شبیه ریشه دندان است از جنس فلز تیتانیوم که قابلیت پیوند با استخوان فک را دارد.این پیچ به گونه ای طراحی شده که می تواند جایگزین ریشه دندان شود و قسـمت تـاج و روکـش دنــدان ساخته شده، بر روی آن قـرار می گیرد.

افرادی که یـک یا تعدادی از دنـدان های خـود را از دسـت داده اند و یا بی دنــدانی کامـل دارنـد، با استـفاده از ایمپلنـتــ می توانند زیبـایی لبخند و توانایی جویدن طبیعی خود را باز یابند.

سـن کاشـت ایمپلنتــ در خانـم ها بعـد از 15 سالگی و درآقایـان پس از 18 سالگی مي باشد .

 

ایمپلنت چیست؟

 

نحوه درمان بین دندانی با کاشت ایمپلنت

پس از ایجاد بی حسی موضـعی در ناحیه مـورد نظـر، با توجه به طرح درمان انتخابی و ضخـامت استخوان، ایمپلنت در استخوان فـک قرار می گیرد و بـرای این که ایمـپلنت با استـخوان پیوند خوبی برقرار کند به مدت 3 تا 6 ماه زمان نیاز  دارد.پس از طی دوره پیـوند با استخوان ایمپلنت ها پایه و  بستری مقاوم را برای طـرح درمـان انتخـابی فـراهم می آورند.  بـرای راحتـی  بیـمار تا ساخته شـدن پـروتز اصلی، بـر روی ایمـپلنت، پـروتز موقت طـراحی می شود تا عمل تکلم و جـویدن موقتاً به سهولت انجام شود .قالب گیـری از ایمپلنت جزء مـوارد حسـاس و دقیـق در ساخت پـروتز ایمپلنت می باشد.    بیمار  می بایست کلیه دستـورات دنـدانپزشک معالج را با دقت اجرا کند .

 

نکاتی مفید در افزایش میزان موفقیت درمان

ایمپلنت های دندانی نیز همانند دندان های طبیعی به مراقبت نیاز دارند زیرا پلاک های باکتریایی باعث عفـونت لثه می‌شوند،  بنابــراین توصیه می شود از برس های بین دندانی، نخ دندان، مسواک و خمیر دنـدان مخصوص ایمپلنت و واتر فلاسر آکواپیک استفاده شود.

بـرای جلوگیری از ایجاد مشکلات رایج دهان و دندان تنها استفاده از مسواک، نخ دندان و دهانشویه کافی نمی باشد؛

اثربخشی استفاده از مسواک: 59%

اثربخشی استفاده از مسواک و نخ دندان و دهانشویه:70%

اثربخشی استفاده از مسواک و آکواپیک: 99.9%

نکاتی مفید در افزایش میزان موفقیت درمان

 

 

 

 

وقتی یک دندان از دست رفته باشد

     در اين حالت راه حل قديمي، تراش دندان های مجاور ناحيه بي دنـداني برای جايگزيني تک دندان از دست رفته بود )بریج/(Bridge.

اين روش باعث ایجاد مشکل در رعایت بـهداشـت و تميـزي دنـدان هاي مجـاور و در نتيجـه پوسيـدگي آنها ميشود.همچنین تحليـل تدريجي استخوان در ناحيه بي دنداني را در پی دارد، برای برگـردانـدن دنـدان از دسـت رفـته و زيبـايي لبخنـدتان مي تـوانيد از ايمپـلنتــ های dio استـفاده کنید که در اين روش بـدون آسیب رساندن به دنـدان هاي مجاور ميتوان يک دنـدان را جايگزين دندان از دست رفته کرد.

 

وقتی چند دندان از دست رفته باشد

راه حـل قديمي، استفاده از بافت لثه و دنـدان هاي مجاور ناحيه بي دنداني بـراي سـاخت پروتـز متـحرک بود. ايــن پروتــز  معــايبي همچــون سنگينـي،  فشـار گيــره ها  به دنــدان هاي  پـايـه، لـق شدن دندانهای مجاور ، مستعد شدن آن ها بـراي پوسيـدگي و بدتر از همه نشست لثه را داشت.

به جای دندان های از دست رفته، از ایمپلنتـ های  dioاستفاده کنید؛

 

دندان

 

 

شما می توانید یکی از دو طـرح درمان پروتـز ثابـت یا متـحرک را با تـوصـیه دندانپزشک خود انتخاب کنید.

 

وقتی همه دندان ها از دست رفته باشد

راه حـل قـديمـي ، استـفاده از پـروتـزهای کامـل متحـرک می باشد که مشکلاتي از قبيل لقـي، احسـاس نکردن طعم غـذا، سختي تکلم، نشست لثه و … را دارد.

 

با ايمــپلنتـهای دنــداني  dio مي تــوان پــس از کاشــت و  ثابـت شدن پروتز در دهـان، لذت طبيـعي زنـدگي، راحتي و زيبـايي را بازگرداند.