ایمپلنت چیست؟

شنبه,6 جولای, 2019 - 11:35

دایوپارس-  ایمـپلنت های دندانی پیچ استوانه ای مخروطی شکل شبیه ریشه دندان است از جنس فلز تیتانیوم که قابلیت پیوند با استخوان فک را دارد.

به گزارش خبرنگار دایوپارس، این پیچ به گونه ای طراحی شده که می تواند جایگزین ریشه دندان شود و قسـمت تـاج و روکـش دنــدان ساخته شده، بر روی آن قـرار می گیرد.

افرادی که یـک یا تعدادی از دنـدان های خـود را از دسـت داده اند و یا بی دنــدانی کامـل دارنـد، با استـفاده از ایمپلنـتــ می توانند زیبـایی لبخند و توانایی جویدن طبیعی خود را باز یابند.

سـن کاشـت ایمپلنتــ در خانـم ها بعـد از 15 سالگی و درآقایـان پس از 18 سالگی مي باشد .

وقتی یک دندان از دست رفته باشد

در اين حالت راه حل قديمي، تراش دندان های مجاور ناحيه بي دنـداني برای جايگزيني تک دندان از دست رفته بود بریج Bridge. اين روش باعث ایجاد مشکل در رعایت بـهداشـت و تميـزي دنـدان هاي مجـاور و در نتيجـه پوسيـدگي آنها ميشود.

همچنین تحليـل تدريجي استخوان در ناحيه بي دنداني را در پی دارد، برای برگـردانـدن دنـدان از دسـت رفـته و زيبـايي لبخنـدتان مي تـوانيد از ايمپـلنتــ های dio استـفاده کنید که در اين روش بـدون آسیب رساندن به دنـدان هاي مجاور ميتوان يک دنـدان را جايگزين دندان از دست رفته کرد.

وقتی چند دندان از دست رفته باشد

راه حـل قديمي، استفاده از بافت لثه و دنـدان هاي مجاور ناحيه بي دنداني بـراي سـاخت پروتـز متـحرک بود. ايــن پروتــز  معــايبي همچــون سنگينـي،  فشـار گيــره ها  به دنــدان هاي  پـايـه، لـق شدن دندانهای مجاور ، مستعد شدن آن ها بـراي پوسيـدگي و بدتر از همه نشست لثه را داشت.

به جای دندان های از دست رفته، از ایمپلنتـ های  dioاستفاده کنید؛ شما می توانید یکی از دو طـرح درمان پروتـز ثابـت یا متـحرک را با تـوصـیه دندانپزشک خود انتخاب کنید.

وقتی همه دندان ها از دست رفته باشد

راه حـل قـديمـي ، استـفاده از پـروتـزهای کامـل متحـرک می باشد که مشکلاتي از قبيل لقـي، احسـاس نکردن طعم غـذا، سختي تکلم، نشست لثه و … را دارد.

با ايمــپلنتـهای دنــداني  dio مي تــوان پــس از کاشــت و  ثابـت شدن پروتز در دهـان، لذت طبيـعي زنـدگي، راحتي و زيبـايي را بازگرداند.