فیلم های آموزشی

Training Videos

قالبگیری از بریج متکی بر ایمپلنت- قسمت سوم

ویدئو DIOnavi قسمت اول (زمان)

ویدئو DIOnavi قسمت دوم (درد ناشی از جراحی)

ویدئو DIOnavi قسمت سوم (بیماری های عمومی)

بررسی های کلی قبل از ایمپلنت گذاری توسط جناب آقای دکتر محسن عباسی

بررسی های کلی قبل از ایمپلنت گذاری توسط جناب آقای دکتر محسن عباسی

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت اول

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت دوم

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت چهارم

سریال DIOnavi- قسمت اول (DIOnavi چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت دوم (DDA چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت سوم (Case Selection )

سریال DIOnavi- قسمت چهارم (CBCT )

سریال DIOnavi- قسمت پنجم (Intra Oral Scan)

سریال DIOnavi- قسمت ششم (طراحی/تایید/تولید)

سریال DIOnavi- قسمت هفتم (جراحی)

سریال DIOnavi- قسمت هشتم (Immediate Loading )

سریال DIOnavi- قسمت اول تا قسمت هشتم

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi

برگزاری کارگاه پروتکل گام به گام Full Digital برای برنامه ریزی، درمان و موفقیت کیس های پیچیده

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi- دکتر امیدمقدس

کارگاه سینوس لیفت با روش بدون فلپ- پروفسور Byung Ho Choi

کارگاه مرور کیس های DIOnavi و پرسش و پاسخ- جناب آقای پروفسور چوی

معرفی و هندزآن سیستم ایمپلنت دیجیتال DIOnavi

جریان کاری تمام دیجیتال در کیس های بی دندانی کامل توسط جناب آقای پروفسور چوی

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery

2018 DIO Company Promotional Video

آموزش نحوه کار با کیت Surgical سیستم ایمپلنت UF کمپانی DIO

آموزش نحوه کار با کیت Narrow سیستم ایمپلنت UF کمپانی DIO

طراحی Apical در ایمپلنت

تنوع سایز و قطر در ایمپلنت UF

انواع سطوح ایمپلنت

انواع ایمپلنت UF

Dual Morse Taper در ایمپلنت

ویژگی های سطح ایمپلنت

طراحی ایمپلنت UF

نتایج تحقیقات پیرامون سطح ایمپلنت UF

عمق رزوه های ایمپلنت

هندزآن بی دندانی تک واحدی با روش ایمپلنت دیجیتال DIOnavi